ŚŃÖ ćŌĒŃßÉ ęĒĶĻÉ
  #1  
ŽĻķć 07-18-2006, 10:27 AM
ĒįÕęŃÉ ĒįŃćŅķÉ hz1an
hz1an hz1an ŪķŃ ćŹęĒĢĻ ĶĒįķĒš
ŚÖę ćĒÓķ
ŚÖę äŌķŲ
 
ŹĒŃķĪ ĒįŹÓĢķį: Dec 2004
ĒįćŌĒŃßĒŹ: 2,972
ĒŻŹŃĒÖķ ćĢćęŚÉ ĻęĒĘŃ ĒįߏŃęäķÉ - ČęĒÓŲÉ ęįķĻ ĒįćÕŃķ

ČÓć Ēįįå ĒįŃĶćä ĒįŃĶķć
ĒŃĻ ŹŽĻķć åŠÉ ĒįĻęĒķŃ ę åķ įį䯌 ĒįŚĒ ę ĶŹķ ķÓŹŻķĻ ćäĒ ČĒŽķ ĒŚÖĒĮ ĒįćäŹĻķ ę åęĒÉ ĒįįĒÓįßķ ĒįćČŹĻĘķä ĶķĖ ĒäåĒ ŚČĒŃÉ Śä ĻęĒķŃ įĒĢåŅÉ ĒŃÓĒį 挣ćåĒ ŠĒŹ ćĻķ ÕŪķŃ ę įßä ķćßä ŹŲęķŃ ĒÓŹĪĻĒćåĒ ĶÓČ ßį ŌĪÕ ŚęÖĒ Śä ćęÖęŚķä Śä ŲŃķŽÉ ŹÕäķŚ ĒįČęŃĻÉ ę ĒŃĢę ĒįĒÓŹŻĒĻÉ ćä ćęÖęŚķ
ćįĒĶŁÉ:
ĢćķŚ åŠÉ ĒįćęĒÖķŚ 掏ČÓÉ ćä ćęĒŽŚ ćĪŹįŻå ĒęŃĻåĒ Żķ äåĒķÉ ĒįćŌĒŃßÉ įćŚŃŻÉ ĒįćÕĻŃ ĶŹķ ķߏćį Ēį䯌

ĒįĻęĒķŃ

ŹäŌķŲ åęĒĘķ ĒįŃĒĻķę
http://www.arabelect.net/projects/259.htm
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ŹĢåķŅ ĒįČęŃĻ
http://www.arabelect.net/doityou/035.htm
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ĒįŲŃķŽÉ ĒįÅŽŹÕĒĻķÉ Żķ ŹĶÖķŃ ĒįČęŃĻ
http://www.arabelect.net/doityou/036.htm
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Small Radio Transmitter
http://www.ee.washington.edu/circuit.../transmit.html
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
4W FM TRANSMITTER
http://www.geocities.com/tomzi.geo/4...ransmitter.htm
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
2-TRANSISTOR FM TRANSMITTER
http://www.geocities.com/tomzi.geo/2...transistor.htm
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
1-TRANSISTOR FM TRANSMITTER
http://www.geocities.com/tomzi.geo/1...transistor.htm
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Medium range transmitter
http://www.electronics-lab.com/proje...025/index.html
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
A small FM transmitter (SMD)
http://www.electronics-lab.com/proje...023/index.html
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Transmitter FM 45W with valve
http://www.electronics-lab.com/proje...019/index.html
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
4W FM Transmitter
http://www.electronics-lab.com/proje...021/index.html
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
CB transmitter
http://www.electronics-lab.com/proje...018/index.html
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
CB receiver
http://www.electronics-lab.com/proje...017/index.html
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
3W FM Transmitter
http://www.electronics-lab.com/proje...016/index.html
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
15W Fm-transmitter
http://www.electronics-lab.com/proje...014/index.html
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
2 Transistor FM Voice Transmitter
http://www.electronics-lab.com/proje...012/index.html
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
AM Transmitter
http://www.electronics-lab.com/proje...011/index.html
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
4 Watt FM Transmitter
http://www.electronics-lab.com/proje...001/index.html
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Digital RF Field Strength Indicator
with LED display using Atmel AT90S2313 AVR Processo
http://72.41.86.92/dproj/difsi/dfsi.htm
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
1.5V Battery operated FM rebroadcast transmitter
http://72.41.86.92/dproj/FMdist/fmdis.htm
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
Micro Power AM Broadcast Transmitter
http://ourworld.compuserve.com/homep...ge6.htm#fm.gif
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
FM Transmitter
http://www.aaroncake.net/circuits/3Wfmtran.htm
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
FM Transmitter
http://www.aaroncake.net/circuits/fmtrans.htm
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ćŃÓį ĒŌĒŃĒŹ ŹŚŽČ 4 ŹŃĒäŅÓŹęŃ
4- Transistor Tracking Transmitter
http://www.nowah.net/main/modules.ph...article&sid=13
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ćŃÓį ĒŌĒŃĒŹ ŹŚŽČ 1.5 ŻęįŹ
1.5 Volt Tracking Transmitter
http://www.nowah.net/main/modules.ph...article&sid=12
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ĻĒĘŃå ćÓŹŽČį įĒÓįßģ ĒįŲĒĘŃĒŹ
http://www.nowah.net/bb/viewtopic.php?t=530
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
ČŚäÕŃķä ŻŽŲ .. ĆÕäŚ ĆČÓŲ ĻĒĘŃÉ ĒŃÓĒį Am
http://www.qariya.com/vb/showthread.php?t=2181
ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ĒįćÕĒĻŃ

http://www.arabelect.net

http://www.ee.washington.edu

http://www.geocities.com/tomzi.geo

http://www.electronics-lab.com

http://72.41.86.92/dproj

http://www.aaroncake.net

http://www.nowah.net

http://www.qariya.com

ę ĒŃĢę Ēä ŹŚć ĒįŻĒĘĻÉ Śįķ ĒįĢćķŚ ę Ēä Ēßęä ŽĻ ĶŠŹ Śįķ ĒŚĢĒČßć
ę ĒäĒ Żķ Ē䏣ĒŃ ŃĻßć
__________________

[/url]
73 ćä ĒĶćĻ äĒÕŃ HZ1AN

The quick brown fox jumps over lazy dog

ĒŃĢę ŅķĒŃÉ ćꎌķ ĒįŌĪÕķ ĒįćĻęä ĒĻäĒå ęŌßŃĒ

Please visit my web page:
http://www.qsl.net/hz1fm
ŃĻ ćŚ ĒŽŹČĒÓ